Tento týždeň super akčná ponuka! Neváhajte nás kontaktovať.
Košík 0 CZK
Celková cena:
0 CZK
Počet produktov:
K pokladni Košík je prázdny Tovar v košíku

  Obchodné podmienky

  Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode XXX. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť XXX, IČO XXXXXXXX, so sídlom XXX, Praha 1, zapísaná v obchodnom registri XXX na registrovom súde v Prahe. XXX a kupujúceho.

  Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Všetko v znení noviel.

  Vymedzenie pojmov

  Predávajúci je spoločnosť XXX, IČO XXXXXXXX, so sídlom XXX, Praha 1, zapísaná v obchodnom registri XXX na registrovom súde v Prahe. XXX je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

  Kupujúci - vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

  Kupujúci spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

  Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania a ktorá nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

  Kúpna zmluva

  Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho).

  Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom v ich plnom znení a že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy a sú trvalo zverejnené na internetových stránkach XXX. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

  Objednávka

  Možnosti podania objednávky:

  1. Objednávkový formulár na našich web. stránkach - stačí vyplniť požadované údaje a odoslať. Potom Vás budeme kontaktovať, keď tovar doručíme alebo pošleme poštou. Nezabudnite si zvoliť spôsob doručenia.
  2. Emailom - zašlite nám email na e-mailovú adresu XXX a do predmetu napíšte objednávka, uveďte tovar, o ktorý máte záujem a napíšte nám prosím, akým spôsobom si prajete tovar doručiť, príp. zaslať. Nezabudnite na dodacie adresu a telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať.

  Po odoslaní objednávky a jej následnom spracovaní bude kupujúcemu e-mailom odoslané potvrdenie o jej prijatí. V prípade, že v tomto potvrdení nájde kupujúci nejaké nezrovnalosti alebo bude chcieť urobiť úpravu objednávky, okamžite kontaktuje predávajúceho.

  Všetky podané objednávky niektorým z vyššie uvedených spôsobov sú záväzné.

  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

  Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím. Tovar je až do zaplatenia majetkom predávajúceho.

  Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

  Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

  V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy.
  Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného aj na adresu prevádzky predávajúceho.

  Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o odstúpení od zmluvy, vráti všetky platby, ktoré predávajúci od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim).

  Pre vrátenie platieb bude použitý rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neuvedie inak. Ak nebude toto možné, peňažná čiastka bude zaslaná na spiatočnú adresu udanú na zásielke pri vrátení tovaru.

  Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Odporúčame zaslať tovar späť alebo je osobne odovzdať na adrese prevádzky XXX, XXX, Praha 1. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní.

  Ak tovar odosiela oddelene od prejavu vôle o odstúpení od zmluvy, je spotrebiteľ povinný v zásielke uviesť, že tovar je vrátený v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, a túto kúpnu zmluvu dostatočne identifikovať.

  Spotrebiteľ bude znášať priame náklady na vrátenie tovaru.

  S vrátením platby môže predávajúci počkať do tej doby, než dostane vrátený tovar alebo ako spotrebiteľ preukážete, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, odporúčame tlačové náplne a tonery vrátiť originálne zabalené. Pri nesplnení tejto podmienky nemôže spotrebiteľovi vzniknúť žiadna ujma na jeho práve odstúpiť od zmluvy. Predávajúci avšak voči spotrebiteľovi môže uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru (náhradu škody), pokiaľ k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v jeho kompletnom stave. Prípadnú kompenzáciou nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.

  Ochrana osobných údajov

  Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

  Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

  Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

  Práva a povinnosti predávajúceho

  Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na uvedenú adresu kupujúceho. Pri prevzatí zásielky od prepravcu, obdrží kupujúci s tovarom aj daňový doklad.

  Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázy v prípade, že o to písomne ​​požiada.

  Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu, alebo má predávajúci dôvodné podozrenie, že kupujúci svoj záväzok nemieni dodržať.

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo zmenila sa výrazným spôsobom predajná cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje, že neodkladne (e-mailom alebo telefonicky) kontaktuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).

  Práva a povinnosti kupujúceho

  Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný a platný telefonický kontakt.

  Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

  Ak sa zvýši cena tovaru oproti pôvodnej predajnej cene, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad.

  Platobné podmienky

  V súčasnej dobe môžete platiť v internetovom obchode týmito spôsobmi:

  • dobierkou - pri prevzatí dobierky, kedy si tovar necháte doviezť prepravnou službou
  • osobné platbou - pri prevzatí tovaru na mieste určenom k odberu
  • bankovým prevodom - platba prevodom na náš bankový účet. Po pripísaní peňazí na našom účte prebieha odoslanie tovaru.

  Súčasťou každej dodávky tovaru je platný daňový doklad.

  V prípade kupujúcich - nie spotrebiteľov, už sú zmluvnými obchodnými partnermi predávajúceho, zasiela predávajúci objednaný tovar na faktúru. Splatnosť faktúry a ďalšie podmienky sú dohodnuté individuálne.

  Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

  Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

  Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona 378/2015 Zb., Je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .

  Reklamačný protokol k stiahnutiu tu.

  Záverečné ustanovenia

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.januára 2016


  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzy návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie V poriadku

  Tovar bol vložený do košíka

  Odporúčame dokúpiť